Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, potrafi radzić sobie ze stresem w życiu codziennym, wydajnie pracuje i jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Stan psychiczny ludzi jest zdeterminowany wieloma czynnikami, w tym biologicznymi (np. genetycznymi, płciowymi), indywidualnymi (np. doświadczeniami osobistymi), rodzinnymi i społecznymi (np. wsparcie społeczne) oraz ekonomicznymi i środowiskowymi (np. status społeczny i warunki życia).
Przemiany polityczno-ekonomiczne wywołują zmiany stylu życia, pracy, budowania więzi rodzinnych i społecznych, co sprawia, że zdrowie psychiczne wystawione jest na ciągłe próby, którym coraz częściej nie można podołać. Dlatego tak ważne jest budowanie optymalnego zintegrowania systemu opieki i pomocy osobom z chorobami psychicznymi.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, system opieki psychiatrycznej w naszym kraju przeszedł znaczącą metamorfozę. W chwili obecnej kolejne zmiany mają przekształcić go w nowy – przez środowiska medyczne uznany za lepszy – model psychiatrycznej opieki środowiskowej. Jest to model bliższy potrzebom chorego, a także bardziej efektywny w porównaniu z opieką zinstytucjonalizowaną zarówno ze względu na skuteczność terapeutyczną, jak i wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na opiekę psychiatryczną. Środowiskowy model opieki psychiatrycznej pozwala choremu na wykorzystanie zasobów lokalnego środowiska, czerpanie siły ze znanego otoczenia. Nie wymaga, tak jak w przypadku opieki instytucjonalnej, budowania nowych realizacji, znajdowania się w nowym środowisku. Skupia się na maksymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie dają wypracowane wcześniej przez chorego więzi społeczne, jednocześnie zapewniając opiekę i pomoc terapeutyczną. Głównym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie osobie z chorobą psychiczną funkcjonowania w społeczeństwie, a więc możliwości uczenia i pracy. Planowanie i wdrażanie systemu opartego na psychiatrii środowiskowej wymaga zintegrowanego podejścia i ścisłej współpracy resortów zdrowia, edukacji, polityki społecznej. Takie podejście daje gwarancję stworzenia optymalnej opieki odpowiadającej potrzebom chorych i umożliwiającej im podjęcie, w ramach swoich możliwości, trudu jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.1
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Jaworzna na lata 2017 – 2022 jest realizacją wytycznych określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które podkreślają znaczenie upowszechnienia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Program jest kontynuacją Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Jaworzna na lata 2011 – 2015 i stanowi jeden z elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.
Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest realizowana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w formie opieki doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej. W Jaworznie nie funkcjonuje stacjonarna opieka psychiatryczna w formie szpitala lub oddziału psychiatrycznego. Ambulatoryjną opiekę psychiatryczną tworzą trzy poradnie zdrowia psychicznego dla osób dorosłych.

1. Psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce, pod red. J. Meder, M. Jerema i A. Araszkiewicz, Termedia Wydanictwo Medyczne, Warszawa 2008.

 

 formy opieki