PSONI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie prowadzi cztery placówki, które obejmują wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są to:

 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy,
 4. Mieszkanie Treningowe


Ośrodek Wczesnej Interwencji jest placówką funkcjonującą od 1995 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo w wieku od urodzenia do 7 lat. Obejmuje swoją opieką dzieci zamieszkałe w Jaworznie i okolicznych powiatach - województwa śląskiego i małopolskiego. Trafiają tu dzieci, których rozwój z różnych względów jest opóźniony, przebiega nieprawidłowo lub też z innych powodów wzbudza zaniepokojenie rodziców czy lekarzy pierwszego kontaktu.

W Ośrodku od lat realizowane są programy rehabilitacyjne, w ramach których prowadzona jest kompleksowa diagnoza i rehabilitacja oraz stymulacja rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci z terenu naszego miasta. W zależności od potrzeb, terapia nastawiona jest na usprawnianie zaburzonych funkcji, bądź zapobieganie pogłębianiu się  niepełnosprawności oraz realizowanie programów wspierania rodziny.

Zadania realizowane przez placówkę:

 1. ustalanie wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologicznej, ocenę sprawności ruchowej, rozwoju mowy oraz poziomu funkcjonowania społecznego,
 2. ustalanie wskazań do programu rehabilitacji,
 3. obserwowanie rozwoju dziecka, ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka,
 4. prowadzenie różnorodnych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka,
 5. udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek co do metod pielęgnacji, opieki, wychowania, stymulacji i usprawniania dziecka w warunkach domowych,
 6. udzielanie rodzicom pomocy psychologicznej dla ułatwienia zaakceptowania dziecka i własnej sytuacji,
 7. ułatwianie rodzicom kontaktów z innymi rodzicami,
 8. tworzenie warunków do wychowania dziecka z niepełnosprawnością w integracji ze zdrowymi rówieśnikami poprzez współpracę  z przedszkolami, żłobkami oraz innymi zorganizowanymi grupami,
 9. gromadzenie i udostępnianie  książek, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych pomocy do pracy z dzieckiem,
 10. propagowanie idei wczesnej interwencji w środowisku profesjonalistów, rodziców i w społeczeństwie.

Średnio rocznie do Ośrodka Wczesnej Interwencji zgłasza się ok. 650 pacjentów.

Dane teleadresowe: ul. F. Chopina 19, 43-600 Jaworzno
tel.: 32/616 69 44

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest jako dzienna placówka od 1993 r.  dla 55 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W zajęciach Warsztatu mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz posiadają wskazania do terapii zajęciowej wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie. Każdy kandydat spełniający wymogi rekrutacyjne jest przyjmowany  na okres próbny (do 1 roku), po ocenie okresu próbnego na pobyt stały, czyli  na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia pobytu na kolejne 3 lata po ocenie postępów w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, dokonywanej przez  Radę Programową Warsztatu.

Działania Warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcie pracy zawodowej na wolnym lub chronionym rynku pracy, która odpowiada możliwościom intelektualnym, ruchowym oraz indywidualnym predyspozycjom uczestników. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, który obejmuje rozwój umiejętności społecznych i zawodowych oraz wzrost ogólnej zaradności życiowej.
Wszystkie działania prowadzą do podniesienia poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenia wiary we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienia kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej oraz poprawy kondycji psychofizycznej.

Działania prowadzone w ramach WTZ:

 1. trening umiejętności zawodowych, odbywający się w pracowniach tematycznych: ceramicznej, gospodarstwa domowego, introligatorskiej, krawieckiej, ogrodniczej, stolarskiej,
 2. zajęcia w pracowniach terapeutyczno-artystycznych (plastycznej oraz tkacko-graficznej),
 3. prowadzenie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 4. prowadzenie treningów ekonomicznych,
 5. zajęcia informatyczne z zakresu podstawowej obsługi komputera,
 6. szkolenia, kursy, praktyki zawodowe,
 7. wsparcie psychologiczne,
 8. prezentacja wyrobów i twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną społeczności lokalnej,
 9. współpraca z rodziną i lokalnymi przedsiębiorcami – kształtowanie przychylnych postaw wobec idei zatrudniania osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy,
 10. ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej, pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego,
 11. kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej,
 12. wyrabianie umiejętności bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 13. wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach i środowiskach,
 14. podtrzymywanie umiejętności nabytych w placówkach edukacyjnych,
 15. stymulowanie rozwoju zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
 16. rozwijanie uzdolnień i umiejętności artystycznych,
 17. przygotowanie do pełnienia roli obywatela i pracownika,
 18. rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy,
 19. wdrażanie do korzystania z technologii komputerowych i informacyjnych.


Dane teleadresowe: ul. F. Chopina 19, 43-600 Jaworzno
tel.: 32 616 35 89 w. 33, 32 616 69 43


Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie:  jest to dzienna placówka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Do placówki każdy uczestnik zostaje skierowany na czas określony decyzją administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.


W ramach funkcjonowania tejże placówki prowadzony jest program pod nazwą: „Tworzenie struktur wsparcia środowiskowego dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”. Program ten skierowany jest do osób wykazujących zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do niepsychotycznych zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym oraz społecznym. Oczekiwane efekty z realizacji to zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznym, spowodowanie że każdy uczestnik ma poczucie akceptacji ze strony najbliższego otoczenia i jest postrzegany jako pełnoprawny uczestnik życia codziennego rodziny i społeczeństwa.

Działania podejmowane w ramach działalności ŚDS:

 1. prowadzenie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 2. prowadzenie treningów komunikowania się,
 3. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 4. trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 5. wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 6. prezentacja wyrobów i twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi społeczności lokalnej,
 7. ułatwianie dostępu do kultury – wyjścia do placówek kulturalnych,
 8. kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi,
 9. współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,
 10. kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 11. prowadzenie treningów samoobsługi,
 12. prowadzenie treningów budżetowych,
 13. prowadzenie treningów poruszania się komunikacją miejską,
 14. nadzór nad przyjmowaniem leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 15. w uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny,
 16. rehabilitacja fizyczna oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi.


Dane teleadresowe: ul.  Szczakowska 45, 43-600 Jaworzno
tel.: 32 617 77 95

Mieszkanie Treningowe jest  placówką działającą od 01.01.2022 r., w której jest realizowany Projekt pn.: "Mieszkam, więc jestem - prowadzenie treningu samodzielności dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną" współfinansowany ze środków PFRON.  W treningu samodzielności biorą udział  dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, będące mieszkańcami miasta Jaworzna oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub ich absolwentami pozostającymi w zatrudnieniu.
Celem treningu samodzielności jest przygotowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia w miarę samodzielnego życia poza domem rodzinnym poprzez podnoszenie ich kompetencji codziennego funkcjonowania, budowania relacji interpersonalnych, funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
Jednym z warunków uczestnictwa w treningu samodzielności jest posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
W Mieszkaniu Treningowym, w ramach treningu samodzielności  prowadzone są przez trenerów następujące rodzaje treningów: czystości, gospodarczy, kulinarny, ekonomiczny, manualny, komunikacyjny, społeczny w placówce i poza placówką.. Dodatkowo codziennie w nocy pełniona jest opieka nocna oraz:
- wsparcie trenera personalnego mieszkańców stanowi istotne dopełnienie pracy trenerów i obejmuje indywidualną pomoc psychologiczną (interwencja, doradztwo, terapia) dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
- wsparcie opiekuna medycznego jako znaczące uzupełnienie treningu czystości oraz budowania samoświadomości zdrowotnej organizmu mieszkańców.
Trening samodzielności prowadzony jest codziennie w dni robocze z wyjątkiem czasu pobytu mieszkańców  na zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub w pracy oraz w dni wolne od pracy.
Dotychczas treningiem samodzielności objęto 25 osób.

Dane teleadresowe: ul. Matejki 32 b/11, 43-600 Jaworzno
tel.: 729  803 637